ADV Twenthe


Blijkens het bewaard gebleven brief uit 1937 en de daarbij behorende enveloppe, dat men hierbij in kopie aantreft, werd door de dove Belgische koopman Gaston Dujardin woonde in Hengelo (ov) het initiatief genomen, door in een zwierig gestelde Vlaams geschreven brief aan de gemeente Borne en het antwoord op dezelfde brief van de gemeente Borne.Aldus was de eerste poging gedaan om de namen en adressen van de doven in Twente te verzamelen, hetgeen nodig was om een vereniging van doofstommen te doen oprichten. Blijkens de mededelingen van de toenmalige oude leden, zou de eerste poging niet geslaagd zijn. Het hierna gedane tweede poging, dat in cafe Kole aan de Enschedesestraat te Hengelo plaats heeft gevonden op 29 oktober 1939 slaagde. het ontstaan van de Doofstommen Vereniging Twente is dan een feit geworden.Zoals overal in het land gebeurd was, werd in de oorlogsjaren 1940-1945 vele verenigingen stil of tijdelijk stilgelegd. Vanwege de slecht verbindingen kort na de bevrijding, duurde het pas tot 29 december 1946 eer de eerste bijeenkomst werd gehouden. De bijeenkomsten werd toen gehouden in het "Verenigingsgebouw" van Stork achter het station Hengelo.
Intussen is de naam van de vereniging geworden "Algemene Doven Vereniging Twenthe".

Op 21 januari 1950 werd het uitgestelde 10 jarig bestaansfeest van de dovenvereniging Twenthe gevierd en wel in "Het wapen van Hengelo"aan de Deldenerstraat en met 40 aanwezigen, zoveel leden als bezoekers.
1985. Buurthuis "Het Brinkhoes" in Enschede Zuid.1989. Speeltuingebouw Hoogeland in Enschede.1989 oktober, Speeltuingebouw "Het Hoogeland" ADVT 50 jaar jubileum.


Voorzitter; Gerrit Westerveld

secretaris: Rudy Appelhof

Penningmeester: Ge Bloemendal

bestuurslid: Johan Stotter

bestuurslid: Ewald Jansen


1995, Speeltuingebouw "De Zuiderspeeltuin"1999. Oktober ADVT 60 jarig bestaan in dovenontmoetingscentrum TwenDo in Hengelo


2019, oktober ADVT 80 jarig bestaan in clubhuis van MVT in Enschede